Home / Informacje / Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty

Szkody w trakcie transportu

 1. Jeżeli dostarczona Kupującemu przesyłka posiada widoczne uszkodzenia opakowania lub zawartości należy odmówić jej przyjęcia i spisać z kurierem protokół reklamacyjny. Należy także niezwłocznie poinformować Drukarnię o zaistniałej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie

Odstąpienie od umowy

 1. Odstąpienie od umowy w trybie art. 38 ust. o Prawach Konsumenta nie przysługuje.

Rękojmia i reklamacje

 1. Drukarnia odpowiada za wady produktu na zasadach określonych przepisami prawa w szczególności w kodeksie cywilnym.
 2. Reklamacje może zgłosić każdy Kupujący posiadający konto w systemie.
 3. Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa w 10 dniu roboczym od momentu otrzymania przesyłki przez Kupującego.
 4. Aby rozpocząć proces reklamacyjny należy
  1. wysłać maila na adres drukarnia drukarnia@avarsiholding.pl o tytule Reklamacja zamówienia nr xxxx,
  2. podać nr reklamowanego zamówienia,
  3. dokonać dokładnego opisu niezgodności lub wad zamówienia posiłkując się w miarę możliwości dokumentacją fotograficzną,
  4. określić żądanie reklamacyjne.
 5. Każda reklamacja rozpatrywana jest bezzwłocznie i indywidualnie.
 6. Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.
 7. Drukarnia ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu środków przez instytucje finansowe oraz przewoźników, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Kupującego.
 8. Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Drukarnię.