Home / Informacje / Regulamin sklepu

Regulamin sklepu


Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży produktów poligraficznych i reklamowych, oraz druków tworzonych na zamówienie (zwanych dalej „Produktami”), za pośrednictwem platformy internetowej avarsiholding.pl (zwanego dalej Sklepem/Serwisem/Drukarnią), a także prawa i obowiązki Stron w zakresie zawieranych umów.

 2. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego avarsiholding.pl jest Mateusz Sikorski prowadzący działalność gospodarcza w Zielonej Górze na ulicu Przy Gazowni 15 pod nazwą Avarsi Holding Mateusz Sikorski | NIP 598 154 66 80

 3. Serwis świadczy usług na rzecz podmiotów gospodarczych.

 4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o terminach wyrażonych w dniach lub godzinach, należy przez to rozumieć dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

 5. Korzystanie z serwisu wymaga:
 • Rejestracji użytkownika
 • Dostępu do Internetu
 • Posiadania poczty e-mail

Zasady działania serwisu internetowego

 1. Serwis avarsiholding.pl świadczy usługi i prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Przedmiotem sprzedaży są produkty poligraficzne i reklamowe, tworzone na indywidualne zamówienie Kupującego.
 3. Każdy zamówiony produkt jest konfigurowany w serwisie avarsiholding.pl przez Kupującego przy użyciu narzędzi udostępnionych online na stronie internetowej.
 4. Zakres konfiguracji uzależniony jest od rodzaju produktu i ograniczony jest możliwościami technicznymi systemu.
 5. Kupujący powinien zapoznać się z wszystkimi dostępnymi opcjami konfiguracji oraz wziąć pod uwagę ostateczną cenę całkowitą.

Zamówienia

 1. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Składając zamówienie, Kupujący potwierdza że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego treść.
 3. Kupujący klikając przycisk zamawiam i płacę jest zobowiązany do zapłaty za zamówiony towar lub usługę.
 4. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje potwierdzenie na dres mailowy podany w formularzu rejestracyjnym lub na zamówieniu.
 5. Zawarcie umowy pomiędzy drukarnią a Kupującym następuje dopiero w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.
 6. Przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w momencie wysłania przez Drukarnię wiadomości(oświadczenia) o przyjęciu zamówienia na podany adres poczty elektronicznej Kupującego.
 7. Zamówienia przyjmowane są do realizacji najpóźniej 48 godzin od dnia złożenia zamówienia i wgrania plików.
 8. Od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji nie ma możliwości dokonania zmian ani rezygnacji z zamówienia.
 9. Nie opłacenie zamówienia nie jest tożsame z rezygnacją i odstąpieniem od umowy.
 10. Rezygnacja z zamówienia przez Kupującego możliwa jest tylko do momentu przyjęcia zamówienia do realizacji. O woli odstąpienia od umowy należy poinformować w drodze wiadomości mailowej  podając w jej treści nr. zamówienia oraz dyspozycję. Np. „Niniejszym rezygnuje z zamówienia nr id xxxx w serwisie avarsiholding.pl.

Termin i realizacja zamówienia.

 1. Terminy realizacji zamówień są zróżnicowane indywidualnie i zależą od specyfikacji produktu, jego konfiguracji oraz aktualnej kolejki.
 2. Terminy realizacji zamówienia podane przy produktach na stronie internetowej są terminami orientacyjnymi. Terminy orientacyjne to szacunkowy czas potrzebny na realizację zamówienia, który nie jest w stanie uwzględnić wszystkich zmiennych wpływających na proces produkcji, a co za tym idzie nie może konkretyzować terminu dotyczącego indywidualnego zamówienia.
 3. Standardowy termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych od zaakceptowania plików dostarczonych przez Kupującego.
 4. Jeżeli rzeczywisty termin realizacji zamówienia przekracza o 7 dni robocze szacowany termin realizacji zamówienia podany przy produkcie, Kupujący zostanie o tym fakcie bezzwłocznie poinformowany w drodze mailowej.
 5. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w punkcie 4 powyżej, Kupujący może odstąpić od umowy.
 6. Drukarnia dopuszcza możliwość nieterminowej realizacji Zlecenia wynikającą z przyczyn losowych i niezależnych od Drukarni, takich jak: braki w dostawach energii elektrycznej lub sygnału internetowego; opóźnienia występujące po stronie dostawców przesyłek czy awarie urządzeń używanych w toku procesu poligraficznego. Opóźnienia w realizacji zleceń wynikające ze wspomnianych powodów nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych Drukarni względem Kupującego, jak też nie uprawniają Kupującego do odstąpienia od umowy.
 7. Kupujący składając zamówieni jest świadomy że:
  1. Tolerancja wymiarowa poszczególnych produktów wynosi do 3 mm.
  2. Produkty drukowane na różnych nośnikach mogą różnić się nasyceniem koloru.
  3. Porównywanie barw wyświetlanych na ekranach z wykorzystaniem przestrzeni barwnej RGB z wydrukiem w przestrzeni barwnej CMYK nie może być powodem reklamacji. Jest to technologicznie niepoprawne.
  4. Materiały przesłane przez Kupującego powinny być przygotowane w trybie kolorystycznym CMYK, bez osadzonych profili kolorystycznych. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za zmiany kolorystyczne, wynikające z konwersji profili niezgodnych ze specyfikacją.
 8. Drukarnia zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadkach gdy:
  1. e-mail potwierdzający zamówienie nie dotarł do adresata,
  2. otrzymanie nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia,
  3. braku możliwości kontaktu z Kupującym,
  4. wgrano błędnie przygotowany plik,
  5. z przyczyn technologicznych, którymi są w szczególności awaria używanych w toku procesu poligraficznego urządzeń lub wystąpienie nieoczekiwanej zwyżki produkcyjnej bądź z powodu ograniczonej dostępności surowców na rynku.
 1. W przypadku w którym Drukarnia nie podejmie się realizacji złożonego i opłaconego zamówienia, zwrot środków nastąpi niezwłocznie przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Kupujący.

Materiały do druku

 1. Drukarnia drukuje w palecie barw CMYK.
 2. Materiały (pliki/grafiki/projekty) przesłane przez Kupującego powinny być przygotowane wg. specyfikacji Serwisu dostępnej na stronie każdego produktu lub stronie jak przygotować plik do druku w avarsiholding.pl
 3. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za pliki przygotowane niezgodnie ze specyfikacją.
 4. Drukarnia nie odpowiada za treści zawarte w materiałach przesłanych przez Kupującego i nie odpowiada za ewentualne naruszenia nimi praw osób trzecich. Jednocześnie, w sytuacji gdy materiały przesłane przez Kupującego zawierają treści niezgodne z prawem, Drukarnia zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.
 5. Drukarnia nie dokonuje korekty treści przesłanych projektów, a jedynie dokonuje wstępnej weryfikacji technicznej.
 6. Produkty przesłane w palecie barw RGB lub innej będą automatycznie konwertowane do przestrzeni barwnej CMYK przez program RIP-ujący maszyny drukującej. Ewentualne odstępstwa kolorystyczne wynikające z tego tytułu nie stanowią powodu do reklamacji.

Dostawa

 1. Ryczałtowane koszty przesyłki obliczane są za każdy zamówiony wyrób zgodnie z kalkulatorem cen umieszczonym w serwisie avarsiholding.pl. Podane stawki dotyczą wysyłki na terytorium Polski. W przypadku, gdy Kupujący życzy sobie specjalnego rodzaju przesyłki, z którym związane są wyższe koszty przesyłki, zobowiązuje się on do poniesienia dodatkowych kosztów.
 2. Wszelkie zamówienia z dostawą poza granice Polski muszą być każdorazowo indywidualnie ustalone z Drukarnią.
 3. Wszelkie zamówienia, które ze względu na swoje właściwość, wagowo-gabarytowe są kwalifikowane jako przesyłki niestandardowe - są wyceniane indywidualnie.
 4. Paczki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej
 5. Osobisty odbiór produktów jest możliwy w siedzibie Drukarni wyłącznie po uzgodnieniu z Drukarnią.
 6. Drukarnia, dołącza do przesyłki dowód zakupu obejmujący dostarczane Produkty lub wysyła go droga mailową.
 7. Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia, tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Jednakże Drukarnia zastrzega sobie prawo do wysyłania poszczególnych produktów osobno.
 8. W przypadku, gdy dostarczenie towaru lub grupy produktów nie jest możliwe, Drukarnia zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Kupującego. Jeżeli Kupujący zapłacił już za towar, to pełna wartość jego zamówienia zostanie zwrócona w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych

Płatności i ceny

 1. Ceny wyrażone są w kwotach netto w złotych polskich.
 1. Płatności za towary można dokonywać  w formie:
  1. przedpłaty bezpośrednio na rachunek Drukarni INGBPLPW PL 50 1050 1911 1000 0097 4557 8683, w tytule przelewu wpisując nr zamówienia,
  2. lub w systemie bezpiecznej płatności internetowej.
 2. Drukarnia zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

Szkody w trakcie transportu

 1. Jeżeli dostarczona Kupującemu przesyłka posiada widoczne uszkodzenia opakowania lub zawartości należy odmówić jej przyjęcia i spisać z kurierem protokół reklamacyjny. Należy także niezwłocznie poinformować Drukarnię o zaistniałej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie

Odstąpienie od umowy

 1. Odstąpienie od umowy w trybie art. 38 ust. o Prawach Konsumenta nie przysługuje.

Rękojmia i reklamacje

 1. Drukarnia odpowiada za wady produktu na zasadach określonych przepisami prawa w szczególności w kodeksie cywilnym.
 2. Reklamacje może zgłosić każdy Kupujący posiadający konto w systemie.
 3. Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa w 10 dniu roboczym od momentu otrzymania przesyłki przez Kupującego.
 4. Aby rozpocząć proces reklamacyjny należy
  1. wysłać maila na adres drukarnia drukarnia@avarsiholding.pl o tytule Reklamacja zamówienia nr xxxx,
  2. podać nr reklamowanego zamówienia,
  3. dokonać dokładnego opisu niezgodności lub wad zamówienia posiłkując się w miarę możliwości dokumentacją fotograficzną,
  4. określić żądanie reklamacyjne.
 5. Każda reklamacja rozpatrywana jest bezzwłocznie i indywidualnie.
 6. Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.
 7. Drukarnia ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu środków przez instytucje finansowe oraz przewoźników, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Kupującego.
 8. Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Drukarnię.

Licencje i prawa autorskie

 1. Kupujący oświadcza, iż posiada wszelkie niezbędne licencje lub prawa autorskie uprawniające go do korzystania z przesłanego materiału w sposób właściwy dla celu jego przesłania.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną cześć,  zawieranej przez Sprzedającego oraz kupującego, umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Kupującego zamówienia.
 2. Sprzedający jest uprawniony do zmiany Regulaminu, jednak w wypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 3. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
 4. Spory powstałe pomiędzy Drukarnią, a Kupującym, który zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Drukarni.

Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych firmę:  Avarsi Holding Mateusz Sikorski z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Przy Gazowni 15 gromadzonych za pośrednictwem Serwisu Internetowego avarsiholding.pl
 2. Sprzedający uprawniony jest do przetwarzania następujących danych osobowych Kupujących: nazwisko i imię, nazwa, adres zamieszkania, pobytu lub siedziby, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, NIP.
 3. Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupujących w następującym celu: należyte wykonanie zawieranych umów, rozpatrywanie reklamacji.
 4. Za odrębną, wyraźną zgodą Kupującego, Sprzedający może przetwarzać dane osobowe Kupującego w celach marketingowych, w tym do przesyłania Kupującemu w imieniu własnym, jak i na zlecenie osób trzecich informacji handlowych, w tym newsletterów, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej i sms.
 5. Dane osobowe Kupującego są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 6. Wyrażając zgodę Kupujący jednocześnie oświadcza, iż ma świadomość, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości składania zamówień w Serwisie Internetowym avarsiholding.pl.
 7. W przypadku, gdy Kupujący wybierze płatność poprzez system płatności zintegrowanej, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro SA (PayPro)– Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887,
 8. Więcej o przetwarzaniu danych osobowych czytaj w Polityce Prywatności.

PLIKI „COOKIES" i POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Co to jest polityka prywatności i kto jest administratorem Państwa danych osobowych.

Polityka prywatności określa zasady gromadzenia i przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy avarsiholding.pl.

Korzystanie przez użytkownika z naszego serwisu oznacza akceptacje zasad zawartych w polityce prywatności.

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu (RODO) jest firma Avarsi Holding Mateusz Sikorski, mająca siedzibie w Zielonej Górze 65-001  przy ulicy Przy Gazowni 15.Telefon: (+48) 68 320 01 49 , E-mail: kontakt@avarsiholding.pl

Serwis avarsiholding.pl ze względów bezpieczeństwa oraz ochrony danych korzysta z SSL. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po ciągu "https: //" i ikonie kłódki na pasku przeglądarki.

 1. Pliki cookie

Serwis Internetowy avarsiholding.pl informuje, że wykorzystuje pliki „cookies”. Są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym Kupującego (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia ze Serwisem Internetowym avarsiholding.pl), możliwe do odczytania przez Serwis Internetowy avarsiholding.pl. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację Kupującego w razie ponownego połączenia z komputera, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Serwis Internetowy avarsiholding.pl w następujących celach: dla ułatwienia Kupującemu korzystania z zasobów Serwisu Internetowego Avarsiholding.pl w celu dostosowania wyglądu Serwisu Internetowego avarsiholding.pl do oczekiwań i potrzeb konkretnego Kupującego (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach Serwisu Internetowego avarsiholding.pl, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez Kupujących.

Kupujący ma prawo w każdym czasie wyłączyć obsługę cookies. Aby zablokować pliki cookies: W wyszukiwarce Internet Explorer kliknąć „Narzędzia”, „Opcje internetowe” i wybrać „Blokuj wszystkie cookies” W wyszukiwarce Google Chrome kliknąć „spanner icon”, „settings”, „under the bonnet”, „content settings” i wtedy wybrać “Block sites from setting any data” W wyszukiwarce Firefox kliknąć “Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność” i kliknąć opcję nie śledź lub podobną. W wyszukiwarce Safari kliknąć „Ustawienia”, „Preferencje”, „Prywatność” i wybrać odpowiednią opcję. Telefony komórkowe- otwórz internet, wybierz „ustawienia”, „prywatność” i przejdź do ustawień cookie. 

UWAGA: zablokowanie wszystkich cookies może powodować spowolnienie w ładowaniu lub niepoprawne działanie stron internetowych. 

 1. Jakie dane zbieramy ?

W sytuacji w której NIE dokonują Państwo zakupów w naszym serwisie gromadzimy jedynie dane dostępowe w logach serwera gdyż są one niezbędne do prawidłowego wyświetlania strony internetowej.:

- Adres odwiedzanej strony internetowej

- Data i godzina dostępu

- Ilość danych przesłanych w bajtach

- Miejsce, z którego przybyłeś na stronę

- Używana przeglądarka

- Używany system operacyjny

- Używany adres 

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. f RODO w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy, wynikające z konieczności zapewnienia stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej.

W sytuacji w której decydują się Państwo na dokonanie zakupów - gromadzimy dane osobowe przekazane nam przez Kupującego dobrowolnie podczas składania zamówienia. Dane osobowe o których mowa są niezbędne do wykonania umowy. Po wykonaniu umowy, przetwarzanie danych Kupującego zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w przepisach księgowych i podatkowych dane zostaną całkowicie usunięte, o ile nie wyrazili Państwo jednoznacznej zgody na dalsze korzystanie z tych danych w celach marketingowych. Dane które przetwarzamy to :

- Imię i nazwisko

- Telefonu

- Adres dostawy

- Adres e-mail

- NIP oraz nazwa firmy

W sytuacji w której wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie ich danych w celach marketingowych, wyrażając chęć bycia informowanym o bonach, promocjach, rabatach oraz nowościach dostępnych na naszej stronie internetowej.

- Adres e-mail

- Imię i nazwisko

Zgodę takową może Kupujący każdorazowo wycofać wysyłając nam stosowną informację na adres:  kontakt@avarsiholding.pl lub korzystając z odpowiedniego linka umieszczonego w newsletterze.

W sytuacji w której zdecydują się Państwo na wystawienie opinii w naszym serwisie przy jednoczesnym podaniu danych osobowych - Państwa dane będą uwidocznione i dostępne publicznie w zakładce opinie.

 1. Analiza Internetowa

Korzystamy z usług zewnętrznych dostawców usług analitycznych („Dostawcy usług analitycznych”) takich jak np. Google Universal Analytics, Google AdWords, Google AdWords Remarketing, Facebook Custom Audience pomagają nam one analizować sposób, w jaki użytkownicy wykorzystują nasze Usługi oraz mierzyć ruch na witrynie internetowej i tendencje dotyczące korzystania z Usług. Informacje wygenerowane przez przeglądarkę internetową lub urządzenie Użytkownika na temat jego korzystania z naszych Usług będą przekazywane Dostawcy usług analitycznych. Dostawcy usług analitycznych będą wykorzystywać te informacje do oceny sposobu korzystania z naszych Usług przez Użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na witrynie internetowej lub urządzeniach mobilnych do naszych celów oraz świadczenia innych usług powiązanych z wykorzystaniem witryny internetowej i sieci. Dostawcy usług analitycznych mogą również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeżeli są do tego zobowiązani przepisami prawa lub jeżeli takie strony trzecie przetwarzają dane w imieniu Dostawców usług analitycznych. Zbieramy i wykorzystujemy te dane analityczne wraz z danymi analitycznymi pochodzącymi od innych Użytkowników w sposób, który w uzasadnionym stopniu uniemożliwia ich wykorzystanie do identyfikacji konkretnych Użytkowników. Korzystając z naszej witryny internetowej, Użytkownik zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych przez Dostawców usług analitycznych w sposób i do celów określonych powyżej.

 1. Czy powierzamy przetwarzanie twoich danych osobowych ?

W celach niezbędnych do wykonania umowy możemy powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych następującym podmiotą.

- Home pl SA – hosting

- Alsendo sp. z o.o.. – operator logistyczny (firmy kurierskie)

- PayPro SA (PayPro). – pośrednictwo w płatnościach on-line

- iFirma SA – księgowość

 1. Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem swoich danych? 
 2. Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym") zgodnie z art. 17 RODO
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO
 4. Prawo do otrzymania informacji o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczeniu przetwarzania zgodnie z Art. 19 RODO
 5. Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO
 6. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych zgodnie z art 7 ust. 3 RODO
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, masz prawo, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych, w tym profilowania. W tym wypadku nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Jak chronimy twoje dane osobowe.

Serwis AVARSIHOLDING.PL ze względów bezpieczeństwa oraz ochrony danych korzysta z certyfikatów SSL. Certyfikat SSL jest gwarantem zachowania poufności danych i całej komunikacji . Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po ciągu "https: //" i ikonie kłódki na pasku przeglądarki.

Zastosowaliśmy szereg zabezpieczeń aby Państwa dane były chronione w maksymalnym stopniu.

- Zabezpieczenie sieci

- Hasła dostępowe przyznawane tylko ściśle określonym osobą

- Oprogramowanie antywirusowe

- Wszystkie transakcje są przetwarzane przez operatora obsługującego płatności, a powiązane z tym dane nie są przechowywane ani przetwarzane na naszych serwerach.